1. Privatskoleloven fra 01.10.03 sier i § 3-13: «Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker (10 undervisningsdager). Ved avgjørelsen etter forutsetningene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelsen om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §2. Departementet er klageinstans.»
Henviser til opplæringsloven fra 01.08.99: «Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonen er ute.»
 
2. Skolen kan innvilge søknader om skolefri når det er gode grunner for det, som når:
– Foreldrenes ferie faller utenom skoleferiene.
– Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett eller liknende.
– Dersom fri innvilges, forutsettes det at det tas kontakt med kontaktlærer med tanke på det lærestoffet som blir gjennomgått i den perioden eleven er fraværende.
– De foresatte må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisninga. En bør unngå permisjon når eleven skal ha eksamen, tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker. Foresatte kan ikke kreve å få ekstra undervisning for å ta igjen det tapte. En kan heller ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for undervisninga, men foresatte kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.
 
3. Søknaden behandles av rektor. Inntil en dag permisjon kan behandles av kontaktlærer.
 
Merknader fra Ot prp nr 46 (1997-1998) til § 2-11: «Ein permisjon som er gitt, avkortar retten for eleven til grunnskoleopplæring tilsvarande.»